ทิศทางในอนาคต
วิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ดังนี้
1.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  แบบบูรณาการให้ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  แสวงหาความรู้และพัฒนาตน งานด้วยตนเองได้  คิดดี  พูดดี  ทำดี  เป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุขในสังคม  และสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น
2.  แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่น ๆ กับองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ปกครอง  และจัดบริการทางวิชาการต่อสังคมให้มากขึ้น
3. ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรองรับและก้าวไปสู่ศูนย์วิทยบริการ  ศูนย์สารสนเทศ  E-OFFICE  และ  E-LEARNING
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำนวัตกรรม  โครงงาน  สิ่งประดิษฐ์  และงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพให้มากขึ้น
5.  จัดซื้อ  จัดหา  เครื่องมือ  อุปกรณ์  เครื่องจักร  สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้มากขึ้น
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาทางด้านบุคลากร  ให้มีความรู้ทางด้านวิชาชีพและวิธีสอน  บรรจุและจัดครูสอนให้ตรงกับวุฒิ  ความรู้  ความถนัดให้มากขึ้น
7. เปิดสาขาวิชาใหม่หรือหลักสูตรระยะสั้น  รองรับความต้องการด้านกำลังคนและอาชีพ  ในการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิ  และแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  และจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี  ในสาขาวิชา หรือหลักสูตรที่วิทยาลัยมีความพร้อม
8. ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ยั่งยืน โดยผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด และภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)    

 

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ

 

2557

 1. สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการพลังคิด สะกิดโลก จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 

 2556

 1. รางวัลสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดสมุทรปราการ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

 2.  รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม เหรียญทองแดง ระดับประเทศ (ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ)  ของคุรุสภา  โครงการเตาเผาขยะ : ชำนิรักษ์โลก

 3. ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา- สมศ. (องค์การมหาชน) ระดับดีมาก

 4.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด  ระดับดีมาก

 5.  รางวัลชมเชย  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับอาชีวศึกษา

 

 2555

 1. ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา- สมศ. (องค์การมหาชน) ระดับดีมาก

 2. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ระดับดีมาก

 3. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา

 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบนำร่อง โครงการกองทุนการศึกษา ทำเนียบองคมนตรี

 5. ศูนย์ฝึกอาชีพในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 6. บันทึกความร่วมมือ โครงการการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่  Happy  Workplace อย่างยั่งยืน

 7. รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ของคุรุสภา โครงการเตาเผาขยะ :  ชำนิรักษ์โลก

 

 2554

 1. โครงการเตาเผาขยะ : ชำนิรักษ์โลก 1 ใน 49 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2554 จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 2. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา (สสส.)

 

 2553

 1. บทความ “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน – หัวใจของการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา” วารสารวิชาการ ฉบับที่ 3/2553

 2. การจัดแสดงนิทรรศการ “การศึกษาทศวรรษใหม่เพื่อโลกอาชีพ” Education for the World of Work ในการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย (วันครูโลก) ณ อิมแพค เมืงทองธานี

 2552

 1. โล่เกียรติยศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเยี่ยม ระดับสถานศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต  1 

 2.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน (Microsoft School Agreement)

 2551

 1. โครงการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา (ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

 2. โล่ห์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 3. โล่ห์งานเปิดบ้านคุณธรรม จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการเขต 1

 4. คู่มือระบบบริหารจัดการ (ระบบเรียนรู้ /ดูแล /กิจกรรม) โรงเรียนเครือข่ายรุ่นที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยระบบบริหารจัดการ โดยการสนับสนุนจาก สสส.

 5. นวัตกรรม ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบองค์รวมผ่านโครงการวิชาชีพ (โครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ของคุรุสภา)

 6. รางวัลชมเชย โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ จากกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถี