ยินดีต้อนรับเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

                               

ตำแหน่งงาน 

1. อาจารย์ประจำ ช่างอุตสาหกรรม

    (ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

2. อาจารย์ประจำ บริหารธุรกิจ

    (บัญชี, คอมพิวเตอร์, การตลาด)

3. อาจารย์ประจำวิชาสามัญ/สัมพันธ์

    (ภาษาอังกฤษ, พลศึกษา, กิจกรรม, แนะแนว, อื่น ๆ)

4. บุคลากรทางการศึกษา

    (พัสดุ,  ธุรการ, จัดซื้อ, ทะเบียน, พนักงานขับรถ)

      
                             หลักฐานการสมัครงาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ. ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาบัตร) และฉบับจริง

4. ใบประกอบวิชาชีพครู,

    วุฒิบัตร / หลักฐานการอบรมสัมนา  (ถ้ามี) 

5. แฟ้มประวัติ, หลักฐานประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 

     Download  ใบสมัคร

       

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. รักการเรียนรู้ พร้อมจะพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน และพัฒนาโรงเรียน

3. มีพฤติกรรมเหมาะสมทั้งทางกาย วาจา และใจ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. อาจารย์ทุกตำแหน่ง จบปริญญาตรีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง จบ ม.3/ ปวช./ ม.6 ขึ้นไป

3. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่ม จัดระบบงาน่ได้ หากมีประสบการณ์หรือวุฒิครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่งจดหมายสมัครงาน  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์   พร้อมรูปถ่ายและเอกสารประกอบได้ที่

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

330 หมู่ 2 ซอยอู่ทอง ถ.พุทธรักษา 

ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

โทร. 0-2382-7471-2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.