ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า

                               

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

 

     

เงื่อนไขและรายละเอียด 

1. เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาลัย ชมรมศิษย์เก่า และท่าน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสารเท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียน

3. กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ 

แบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน

วิทยาลัยฯ ขอความร่วมมือ หลังจากจบการศึกษาแล้วภายใน 1 ปี เมื่อท่านได้งานทำหรือศึกษาต่อแล้ว ดังนี้

 

1. กรอก >> แบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา << เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อกับศิษย์เก่า และนำข้อมูลไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานต่อไป

 

2. แจ้งนายจ้าง/สถานศึกษาต่อให้กรอก >> แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา << หรือ นำแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ให้นายจ้าง/สถานศึกษาต่อ ประเมินและส่งกลับ มาที่วิทยาลัยตามที่อยู่หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ขอให้ศิษย์เก่าทุกคนประสบความสุขความเจริญ

และขอขอบคุณสำหรับข้อมูลไว้ ณ โอกาสนี้

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)

330 หมู่ 2 ซอยอู่ทอง ถ.พุทธรักษา 

ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

โทร. 0-2382-7471-2

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.