กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  จะเปิดให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป 

โดยติดต่อได้ที่ห้องรับสมัคร (106) ช.เทค ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน   

โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติิ ดังนี้

ผู้กู้ยืมรายใหม่

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
 2. มีรายได้ของครอบครัว คือของบิดา-มารดา รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 3. ไม่เป็นผู้ที่เคยกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามาก่อน

ผู้กู้ยืมรายเก่า (กรณีจะกู้ต่อเนื่อง)

 1. เป็นนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.
 2. เป็นผู้ที่เคยกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจากสถานศึกษาเดิมมาก่อน
 

หลักฐานประกอบการพิจารณาการยื่นแบบขอกู้

 1. รูปถ่ายของผู้ยื่นขอกู้ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอกู้  (รับรองสำเาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง (รับรองสำเาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองรายได้ (รับรองสำเาถูกต้อง)
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน (รายได้/ฐานะ) ของบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
 6. หนังสือแสดงความคิดเห็นของ อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
 7. แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดามารดา
 8. ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

หมายเหตุ กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะมีผลให้การพิจารณาอนุมัติกู้ยืมล่าช้า หรือไม่ได้รับการพิจารณา

 

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้

 1. เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่าหากรับราชการหรือตำรวจต้องมียศพันตรีขึ้นไป
 2. หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ หรือ
 3. ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นไป (พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ ไม่สามารถรับรองได้)
 

หลักฐานการค้ำประกันสัญญากู้ยืม

 1. บิดามาดาหรือผู้ปกครอง หรือ
 2. บุคคลที่ประกอบอาชีพที่รายได้น่าเชื่อถือ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินของสถาบันกำหนดให้เป็นผู้ค้ำประกันได้ หรือ
 3. กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้ผู้กู้ยืมใช้หลักทรัพย์แทน
 

วิธีการจ่ายเงินให้ผู้กู้ยืม

 1. ค่าเล่าเรียน จ่ายโดยตรงต่อสถานศึกษา
 2. ค่า ใช้จ่ายในการครองชีพระหว่างเรียน แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่นักศึกษา โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย ที่เปิดในนามของผู้กู้ 
 

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการคืนเงินกู้ยืม

 1. ผู้กู้ยืมชำระเงินกู้ยืมคืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษามาแล้ว 2 ปี
 2. จำนวนเงินต้นที่ต้องชำระคืน คือ จำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมได้รับจริงทั้งในส่วนที่จ่ายเข้าบัญชีสถาบัน(ค่าเล่าเรียน) และบัญชีของผู้กู้(ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ผู้กู้ยืมจึงควรตรวจสอบรายการในสมุดคู่ฝากหรือ ใบรับชำระหนี้ที่ได้รับจากสาขา
 3. วันชำระคืนเงินงวดแรกคือ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี
 4. ผู้กู้ยืมสามารถชำระเงินกู้ยืมคืนก่อนกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วนได้ และหากชำระในช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี ผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 5. อัตราการผ่อนชำระเงินต้น

  ปีที่ชำระ จำนวนเงินร้อยละ
  ของเงินกู้ทั้งหมด
  ปีที่ชำระ จำนวนเงินร้อยละ
  ของเงินกู้ทั้งหมด
  ปีที่ 1 1.5 ปีที่ 9 7.0
  ปีที่ 2 2.5 ปีที่ 10 8.0
  ปีที่ 3 3.0 ปีที่ 11 9.0
  ปีที่ 4 3.5 ปีที่ 12 10.0
  ปีที่ 5 4.0 ปีที่ 13 11.0
  ปีที่ 6 4.5 ปีที่ 14 12.0
  ปีที่ 7 5.0 ปีที่ 15 13.0
  ปีที่ 8 6.0 รวม 100%
วิธีการขอกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan
 1. เข้าเว็บไซต์ของกองทุนฯ http://www.studentloan.or.th
 2. กรอกแบบบฟอร์มคำขอกู้ยืม โดยเลือกระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา หรือ ระดับอุดมศึกษา พร้อมระบุเลือกความประสงค์ขอกู้ค่าเล่าเรียน /ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา /ค่าครองชีพ
 3. นักเรียน นักศึกษา ติดตามประกาศผล การคัดเลือกทางประกาศของสถานศึกษาหรือทางเว็บไซต์ ของกองทุนฯ
 4. นักเรียน นักศึกษาทีได้รับการกู้ยืม ให้ทำการเปิดบัญชีออมทรัพย์ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 5. นักเรียน นักศึกษา กรอกรายละเอียดสัญญากู้ยืมเงินทำสัญญา และ ลงนามในสัญญา พร้อมยื่นเอกสาร ประกอบ ตามเงื่อนไขที่กองทุนฯ กำหนด (ทำสัญญาเฉพาะครั้งแรกที่เข้าศึกษา)

หมายเหตนักเรียน นักศึกษา ต้องมาแสดงความประสงค์ ขอกู้ยืมเงินฯ ทุกปีการศึกษา

กองทุนเงินกู้ คู่การศึกษา จับจ่ายรู้ค่า ถึงเวลาใช้คืน
http://www.studentloan.or.th
Help Desk Studentloan 1597 or 0-2610-4888